Vad gäller mellan gammal och ny ägare vid flytt?

Detta gäller vid ägarbyte

Vid ägarbyte är både säljaren och köparen skyldiga att via mail till fiber@annehem.net informera Annehem fiber samfällighetsförening om nya kontaktuppgifter för de nya ägarna i samband med ägarbytet. Samfällighetsföreningen informeras om ägarbytet automatiskt från Lantmäteriet, men föreningen informeras inte om de nya kontaktuppgifterna.  Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten och skickas till den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället.

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften.

Den nye ägaren övertar tillsammans med gamla ägaren gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter och låneskulder tecknade av föreningen.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar”:

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.
I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660)
Kategorier Flytt