Stadgar för Annehem fiber samfällighetsförening

Revidering 4 av Stadgar
Annehem Fiber Samfällighetsförening
Organisationsnummer 717914-9310

§ 1 Firma
Föreningens firma är Annehem fiber samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Lund Vallkärratorn ga:25

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lunds kommun.
Styrelsen skall bestå av minst fyra och max sex ledamöter och minst en och max tre suppleanter.

§ 6 Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet.
Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet samt av styrelsemötet utsedd justerare.

§ 9 Styrelse, förvaltning Styrelsen skall:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
6. Tillhandahålla debiteringslängd endast på hemsida.
Ansvaret för att inhämta debiteringslängd är medlemmarnas ansvar.
7. Föreningen ska ha en hemsida på internet.
Styrelsen skall tillse att information kommer till medlemmarnas kännedom genom hemsidan.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en auktoriserad revisor.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma skall valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt arvode. Valberedningen skall bestå av två till tre personer varav en är sammankallande.
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 12 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden januari – december.

§ 13 Underhålls och förnyelsefond
Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömmas.
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10 kronor per fastighet, dock behöver inte fondens behållning överstiga två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 15 Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Kallelse görs via föreningens hemsida och epost utskick till alla uppgivna mailadresser.
Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 14 angivna handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 17 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare vid stämman
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Styrelsens och revisorernas berättelser
a) Styrelsens årsredovisning (bokslut och verksamhetsberättelse)
b) Revisionsberättelsen
9. Beslut
a) Om fastställande av resultat och balansräkning
b) Om disposition av föreningens vinst/förlust
c) Om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Ersättning till styrelsen, revisor och valberedning
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
15. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
17. Mötets avslutning
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17

§ 18 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommit överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§19 Rösträtt och ombud
Varje fastighet har en rösträtt. Om flera fastigheter har samma ägare har ägaren enbart en röst:
Fastighetens rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en röst.

§ 20 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 21 Justering och tillgänglighållande av stämmoprotokoll
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 22 Stadgeändringar
Föreningens stadgar kan ändras om två tredjedelar av röstberättigade beslutar detta på två på varandra följande stämmor med minst tre månaders mellanrum.

§23 Överlåtelse av fast egendom (fiberanläggning)
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras att minst två tredjedelar av de avgivna rösterna beslutar detta på två på varandra följande stämmor med minst tre månaders mellanrum.

§24 Samfällighetsavgift
Samfällighetsavgift skall betalas årsvis i förskott.
Vid en försäljning av fastighet återbetalas inte någon samfällighetsavgift, en eventuell avräkning görs av säljare respektive köpare själva. Både köpare och säljare är gemensamt ansvariga för att samfällighetsavgifterna betalas, SFS 1973:1150 44§.
Föreningen debiterar påminnelseavgift/kravavgift enligt gällande lagstiftning. Obetalda samfällighetsavgifter är utmätningsbara i medlemmens fastighet, i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter SFS 1973:1150 46§.

§ 25 Övriga meddelande
Övriga meddelande utöver kallelse till stämma enl §15 meddelas på föreningens hemsida och/eller via epost.

Tidigare historik för stadgar ( intern.fiber.annehem.net/stadgar-arkiv/ )
Ursprungliga stadgar antagna 2013-11-05
Revidering 1 stadgar 2016-05-30
Revidering 2 stadgar 2017-05-29
Revidering 3 stadgar 2018-05-28
Revidering 4 stadgar 2019-10-14