FAQ / Vanliga frågor och svar

PDF-fil: ”Vad ska göras vid flytt samt ändring av adressuppgifter” (2015-09-29), skriv ut och sätt i huspärmen

IN ENGLISH: PDF-file: ”When any contact information CHANGES (e-mail, phone or an owner is added or departs)” (2015-09-29), Print and store with other house information

Betalningar

Nej, samfällighetsföreningen betalar inte tillbaka betalda samfällighetsavgifter. Fastigheten har internet betalt fram tills nästa samfällighetsavgift skall vara betald. Den fastighetsägare som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum är ansvarig för att betala aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

Nej, samfällighetsföreningen skickar inte ut nya fakturor. Det finns en debiteringslängd som gäller och utskick av fakturor är en service för att underlätta för boende. Om ni flyttar så vänligen informera de nyinflyttade om vad som erbjuds med fiber och internet.

Om ni har gjort ett ägarbyte efter att en faktura är skapad men innan förfallodatum har inträffat är det upp till den gamla ägaren att antingen betala avgiften eller informera den nya ägaren om debiteringslängden och eventuellt skicka den utskickade fakturan till den nya ägaren. Om samfällighetsavgift ej betalas på förfallodatum kommer påminnelser och påminnelseavgifter skickas till den ägare som finns registrerad i föreningens databas. Föreningen har ingen möjlighet att skicka ut gamla fakturor med nya ägaruppgifter.

Föreningen uppmanar gamla och nya ägare att reglera detta på bästa sätt mellan varandra. Samfällighetsföreningen har inga synpunkter på vem som betalar men kräver juridiskt att den som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum har betalat aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

Annehem fiber samfällighetsförening

Annehem fiber samfällighetsförening har ett gemensamt avtal med en internettjänstleverantör, som levererar internet i vårt fibernät.

Övriga avtal, som telefoni, TV mm, som tecknas direkt med tjänsteleverantörer (som t ex Sydantenn, Canal Digital/C-More, Ownit Telefoni etc) är alltid personliga även om de förutsätter att man har internet.

Här är ni själva ansvariga för avtalen och därmed att vid behov säga upp dem. Avtalen kan vara formulerade så att de INTE avslutas i samband med flytt från Annehem fiber samfällighetsförening, men de kan också vara formulerade så att de avslutas i samband med flytt.

 

Flytt

Fiberanläggningen, internetanslutningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar tas alltså medlemsskapet i Annehem fiber över av nästa fastighetsägare.

Du som flyttar:

 1. Kontakta Annehem fibers internetleverantör och berätta vilket datum ni flyttar och att ni önskar avsluta internettjänst (se Annehem fibers hemsida för aktuell internetleverantör)
 2. Styrelsen får uppgifter om flytt från Lantmäteriet.
  OBS! Notera att gamla och nya ägare är gemensamt ansvariga för betalning av avgifter.
  OBS! Om ni har flyttat och fått en faktura, så betala den och reglera med nya ägare.
  Det tar tid innan uppgifter om ny ägare kommer fram till föreningen men uppgifterna
  tas alltid från Lantmäteriet.
 3. Kontakta övriga tjänsteleverantörer där ni har personliga avtal tecknade direkt med tjänsteleverantörer (telefoni, TV, med mera, med Sydantenn, Canal Digital/C-More, internetleverantörs Telefoni, internetleverantörs säkerhetspaket etc.). Vissa avtal är lämpliga att säga upp, vissa avtal kan flyttas till ny bostad och vissa avtal kan överlåtas till ny fastighetsägare.
  Nedanstående sammanfattning rekommenderas att man printar ut och sätter i ”huspärmen”.

>> Sammanfattning (ändra information och flytt)

 

 

Kategorier Flytt

Fiberanläggningen, internetanslutningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar hit tar du alltså över medlemsskapet i Annehem fiber från föregående fastighetsägare.

Du som är nyinflyttad:

 1. Kontakta Annehem fibers internetleverantör och uppge vilket datum ni flyttar in och att ni önskar påbörja internettjänst.

Nedanstående sammanfattning rekommenderas att man printar ut och sätter i ”huspärmen”.

>> Sammanfattning (ändra information och flytt)

Kategorier Flytt

Annehem fiber samfällighetsförening har ett gemensamt avtal med en internettjänstleverantör, som levererar internet i vårt fibernät.

Övriga avtal, som telefoni, TV mm, som tecknas direkt med tjänsteleverantörer (som t ex Sydantenn, Canal Digital/C-More, Ownit Telefoni etc) är alltid personliga även om de förutsätter att man har internet.

Här är ni själva ansvariga för avtalen och därmed att vid behov säga upp dem. Avtalen kan vara formulerade så att de INTE avslutas i samband med flytt från Annehem fiber samfällighetsförening, men de kan också vara formulerade så att de avslutas i samband med flytt.

 

Nej, samfällighetsföreningen betalar inte tillbaka betalda samfällighetsavgifter. Fastigheten har internet betalt fram tills nästa samfällighetsavgift skall vara betald. Den fastighetsägare som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum är ansvarig för att betala aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

Nej, samfällighetsföreningen skickar inte ut nya fakturor. Det finns en debiteringslängd som gäller och utskick av fakturor är en service för att underlätta för boende. Om ni flyttar så vänligen informera de nyinflyttade om vad som erbjuds med fiber och internet.

Om ni har gjort ett ägarbyte efter att en faktura är skapad men innan förfallodatum har inträffat är det upp till den gamla ägaren att antingen betala avgiften eller informera den nya ägaren om debiteringslängden och eventuellt skicka den utskickade fakturan till den nya ägaren. Om samfällighetsavgift ej betalas på förfallodatum kommer påminnelser och påminnelseavgifter skickas till den ägare som finns registrerad i föreningens databas. Föreningen har ingen möjlighet att skicka ut gamla fakturor med nya ägaruppgifter.

Föreningen uppmanar gamla och nya ägare att reglera detta på bästa sätt mellan varandra. Samfällighetsföreningen har inga synpunkter på vem som betalar men kräver juridiskt att den som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum har betalat aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

Detta gäller vid ägarbyte

Vid ägarbyte är både säljaren och köparen skyldiga att via mail till fiber@annehem.net informera Annehem fiber samfällighetsförening om nya kontaktuppgifter för de nya ägarna i samband med ägarbytet. Samfällighetsföreningen informeras om ägarbytet automatiskt från Lantmäteriet, men föreningen informeras inte om de nya kontaktuppgifterna.  Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten och skickas till den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället.

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften.

Den nye ägaren övertar tillsammans med gamla ägaren gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter och låneskulder tecknade av föreningen.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar”:

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.
I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660)
Kategorier Flytt

Tjänster

Annehem fiber samfällighetsförening har ett gemensamt avtal med en internettjänstleverantör, som levererar internet i vårt fibernät.

Övriga avtal, som telefoni, TV mm, som tecknas direkt med tjänsteleverantörer (som t ex Sydantenn, Canal Digital/C-More, Ownit Telefoni etc) är alltid personliga även om de förutsätter att man har internet.

Här är ni själva ansvariga för avtalen och därmed att vid behov säga upp dem. Avtalen kan vara formulerade så att de INTE avslutas i samband med flytt från Annehem fiber samfällighetsförening, men de kan också vara formulerade så att de avslutas i samband med flytt.