FAQ / Vanliga frågor och svar

PDF-fil: ”Vad ska göras vid flytt samt ändring av adressuppgifter” (2015-09-29), skriv ut och sätt i huspärmen

IN ENGLISH: PDF-file: ”When any contact information CHANGES (e-mail, phone or an owner is added or departs)” (2015-09-29), Print and store with other house information

Betalningar

Avgiften för fiber och därmed internet betalas en gång per år enligt följande fakturadatum och förfallodatum :

Avgift avseende period PUBLICERAS* senast och ska vara betald senast
Jan-Dec Första vardag november Sista vardag november

*Betalningsinformation i form av Faktura-nummer/OCR-nummer (unikt för varje betalningstillfälle och fastighet), publiceras på ovanstående datum på hemsidan https://intern.fiber.annehem.net

Läs mer om hur du betalar här fiber.annehem.net/ufaqs/hur-sker-betalningen/
och här fiber.annehem.net/faq under rubriken ”Betalningar”.

Kategorier Betalningar

Varje fastighet får unika fakturor/OCR-nr för varje betalningstillfälle. Dessa publiceras på föreningens interna hemsida intern.fiber.annehem.net i en debiteringslängd 1 gång per år (datum för publicering och sista betalning finns här: fiber.annehem.net/ufaqs/betala/ ).

För att underlätta för medlemmarna skickas även betalningsinformationen via epost (till den av fastighetsägarna som är registrerad som betalningsansvarig), i form av en faktura. Leverans av e-post garanteras ej. Det är INTE tillåtet att betala i förskott. Det är INTE tillåtet att återanvända gamla OCR-nummer. Det är endast tillåtet att betala med det för varje fastighet och varje betalningstillfälle fakturaunika OCR-numret. Fakturanummer publiceras inför varje betalningstillfälle på föreningens interna hemsida.

Läs mer om när avgiften ska betalas här: https://fiber.annehem.net/ufaqs/betala/

Läs mer här fiber.annehem.net/ufaqs/annan-betalning/

Kategorier Betalningar

Ja, vi har årsvis betalning, där man betalar nästa års hela kostnad i november föregående år.

Det är INTE tillåtet att betala i förskott. Det är INTE tillåtet att återanvända gamla OCR-nummer. Det är endast tillåtet att betala med det för varje fastighet och varje betalningstillfälle fakturaunika OCR-numret. Fakturanummer publiceras inför varje betalningstillfälle på föreningens interna hemsida. Läs mer här fiber.annehem.net/ufaqs/annan-betalning/

Kategorier Betalningar

Felaktig betalning (fel belopp/faktura/OCR-nr etc) debiteras med 180 kr (administrativ avgift), enligt föreningens stadgar.

När en fastighetsägare gör något fel, som att betala för sent, glömma att betala, ange fel fakturanummer, betalar fel belopp, betalar dubbelt, etc. så genererar detta extra arbete för redovisningsbyrån, därav den administrativa avgiften.

Kategorier Betalningar

Nej, enskilda fastighetsägare betalar inte internetanslutningen direkt till leverantören.

Internetanslutningen ingår alltid i samfällighetsavgiften och betalas kollektivt av Annehem fiber samfällighetsförening.

Däremot är det de personer som för närvarande bor i fastigheten som är kunder hos internettjänstleverantören och man vänder sig alltid till leverantören vid supportfrågor.

 

Kategorier Betalningar, Internet

Medlemsavgiften är för närvarande 314 kr/månad och betalas årsvis i förskott med för närvarande 3770 kr/år. Det ingår för närvarande även ett kostnadsfritt telefonabonnemang från internetleverantören. Internetleverantör upphandlas var 3-5:e år.

Kategorier Betalningar, Internet

Internet ingår och faktureras inte från internetleverantören direkt till fastighetsägare. Om ni har fått en faktura från internetleverantören har ni fått det för att ni har beställt tilläggstjänster, till exempel i form av minutavgifter för utgående telefonsamtal för IP-telefoniabonnemanget eller extra säkerhetstjänster. För mer information vänligen kontakta internetleverantörens kundtjänst enligt kontaktuppgifter på fakturan.

Kategorier Betalningar, Internet

Nej, samfällighetsföreningen betalar inte tillbaka betalda samfällighetsavgifter. Fastigheten har internet betalt fram tills nästa samfällighetsavgift skall vara betald. Den fastighetsägare som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum är ansvarig för att betala aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

Nej, samfällighetsföreningen skickar inte ut nya fakturor. Det finns en debiteringslängd som gäller och utskick av fakturor är en service för att underlätta för boende. Om ni flyttar så vänligen informera de nyinflyttade om vad som erbjuds med fiber och internet.

Om ni har gjort ett ägarbyte efter att en faktura är skapad men innan förfallodatum har inträffat är det upp till den gamla ägaren att antingen betala avgiften eller informera den nya ägaren om debiteringslängden och eventuellt skicka den utskickade fakturan till den nya ägaren. Om samfällighetsavgift ej betalas på förfallodatum kommer påminnelser och påminnelseavgifter skickas till den ägare som finns registrerad i föreningens databas. Föreningen har ingen möjlighet att skicka ut gamla fakturor med nya ägaruppgifter.

Föreningen uppmanar gamla och nya ägare att reglera detta på bästa sätt mellan varandra. Samfällighetsföreningen har inga synpunkter på vem som betalar men kräver juridiskt att den som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum har betalat aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

För att underlätta för medlemmar skickas det med automatik ut betalningsinformation via mail.

Denna betalningsinformation är utformad som en faktura men den är inte något som sparas, så vi kan inte skicka den i efterhand.

För dig som önskar en kopia av betalningsinformation finns det en mall att ladda ner själv.

>>Fakturamall

I mallen kan du fylla i uppgifter från debiteringslängden.

OBS! Leverans av e-post garanteras ej.

Kategorier Betalningar

Nej, vi erbjuder INTE möjlighet att betala med AutoGiro, E-faktura (e-faktura kommer att komma så småningom), med samma OCR-nummer på alla fakturor, utdelning av OCR-nummer i i förväg.

Styrelsen har utvärderat olika alternativ gällande betalning. För att hålla både kostnader och administrativ insats så låg som möjligt har vi det system som vi har idag.

Den enda möjlighet som finns till betalning är att betala med fakturaunika OCR-nummer för varje betalningstillfälle och för varje fastighet till föreningens korrekta BankGiro-nummer. Betalningsinformationen publiceras på hemsidan en gång per år. Läs mer om hur betalning ska göras här: https://fiber.annehem.net/ufaqs/hur-sker-betalningen/

 • Förskottsbetalning skulle kräva mer administration och därmed ökade kostnader.
 • Samma OCR-nr på alla fakturor för en fastighet kräver, rent bokföringsmässigt, administrativt och tekniskt, att vi upprättar ett unikt konto för var och en av alla fastighetsägare. Det innebär också att det dyker upp frågor om hur mycket som är betalt, och till hur länge, hur mycket som ska betalas, hur mycket som är innestående etc. Det innebär i praktiken att föreningen blir en bank, vilket vi inte är rustade för.
 • Att dela ut årets alla OCR-nummer direkt innebär att föreningen kan komma att behöva svara på frågor om någon har betalt eller inte, om någon kan få sitt OCR-nummer igen för att de har tappat bort det. Det innebär att vissa kan komma att betala i förskott vilket leder till följdfrågor om hur mycket som är betalt, och till hur länge, och hur mycket som ska betalas. Det blir att föreningen blir mer av en bank med innestående medel, vilket vi inte är rustade för.
 • Månadsvisa betalningar generar mycket mer administration.
 • Vår förening har fastigheter som medlemmar och inte personer och autogiro, som är knutet till en persons bankkonto, kräver en insats från föreningen vid varje byte av fastighetsägare. En annan nackdel med autogiro är att autogiromedgivare ger tillstånd till autogirokontoinnehavaren att debitera ett bankkonto. Det innebär att det rent juridiskt endast är tillåtet att debitera avtalad summa. Men rent tekniskt och praktiskt sett så fungerar det så att det går att dra valfri summa pengar direkt från autogiromedgivarens konto. Det är bara att ange vilket belopp som helst och skicka en order till bankgirot. Det ansvaret vill vi inte att de som sitter i styrelsen eller redovisningsbyrån nu eller i framtiden ska få från de boende. Autogiro kan vara bra för ett större företag gentemot många kunder. Men vi anser att autogiro inte är rätt mot varken styrelse, redovisningsbyrå eller boende i en sådan här liten förening. Ovanstående resonemang gäller i stort även för e-faktura via datorbank (e-faktura kommer att komma så småningom).
Kategorier Betalningar

Styrelsen har beslutat att skicka kravbrevsavgifter och fakturaavgifter på flera kanaler, så att de säkert når mottagarna.

Alla kravbrevsavgifter/fakturaavgifter skickas ut som epost och papperspost samma dag. Utskriftsdatum och fakturanummer är samma på både epost och papperspost om det avser samma faktura.

Papperspost tar dock lite längre tid innan det når mottagaren.

Kategorier Betalningar

Föreningen har tyvärr inte möjlighet att ge besked omedelbart om en inbetalning är registrerad eller ej. Det är en alldeles för hög kostnad för föreningen att betala redovisningsbyrån för att göra dagliga kontroller av inbetalningar.

Har ni gjort betalningen som ni säger så är säkert allting i sin ordning.

Senast 10 dagar efter förfallodatum respektive påminnelsedatum så kan ni se registrerade betalningar på medlemsadministrationssidan.

Kategorier Betalningar

Kort svar:

Fastighet som är ansluten till Annehem fiber samfällighetsförening är ansluten enligt beslut av Lantmäterimyndighet och är därmed enligt lag skyldig att följa föreningens stadgar samt stämmans och styrelsens beslut. Samtliga medlemmar skall behandlas lika.

Det innebär att de avgifter som aviseras på föreningens interna hemsida i form av debiteringslängd skall betalas EXAKT enligt de anvisningar som publiceras där, dvs. i rätt tid, rätt belopp, rätt OCR-nummer och ej förskottsbetalningar. Betalningar som inte utförs enligt direktiv medför en avgift för fastighetsägaren, enligt stadgar och enligt besked på samtliga debiteringslängder.

Styrelsen hanterar inte löpande frågor kring enskilda fakturor.
Styrelsen har lagt ut all löpande hantering av enskilda fakturor till en redovisningsbyrå som nås på ekonomi@annehem.net

Inga avgifter kan kvittas eller strykas.

De medlemmar som gör felaktiga betalningar betalar kostnaden för att det ska redas ut, så att deras misstag inte drabbar hela föreningen. Vi är en ideell förening, där vi har tagit beslut på att hantera betalningar på detta sätt. Alla medlemmar måste behandlas lika. Vi gör inte enskilda undantag.

Betala samtliga fakturor senast på förfallodatum (eller omgående om förfallodatum passerat) för att undvika ytterligare avgifter. Obetalda avgifter medför ytterligare avgifter. Styrelsemedlemmar är personligt ansvariga för att se till att obetalda avgifter till slut överlämnas till Kronofogden så att avgifterna kommer in till föreningen.

Om ni vill överklaga en avgift eller ha kompensation för dåligt internet så finns det en procedur beskriven nedan som innebär att ni ansöker om återbetalning av avgift.

Ett överklagande av avgift hanteras på styrelsemöten som hålls ungefär var 3:e månad.
Avgiften ska DOCK ALLTID BETALAS, även om ni skickar in ett överklagande.

Bakgrund

Annehem fiber samfällighetsförening är en ideell förening i den mening att där inte finns något vinstintresse. Däremot så finns där ingen som helst ideell insats som krävs av medlemmarna för att hålla igång föreningens verksamhet. Föreningens verksamhet består i att leverera snabbast möjliga internet över egenägd infrastruktur till samtliga medlemmar. Denna tjänst levereras, helt utan någon medlems insats, 24 timmar om dygnet alla dagar året runt. All drift och hantering sköts helt kommersiellt av en gemensamt upphandlad leverantör. Den enda ideella verksamhet som finns är att medlemmar på en årlig stämma går igenom föregående års och kommande års ekonomi samt utser en styrelse. Styrelsen överser det övergripande ägandet och tillser att föreningens ekonomiska åtaganden tas om hand.

Kravbrevsavgifter och avgifter för felaktig betalning (fel OCR-nr, saknat OCR-nr, fel belopp, fel kontonummer, dubbel betalning etc.) är något som tyvärr måste betalas.

Vi har ett avtal med en redovisningsfirma, som stämmer av inbetalningar och sköter normal löpande redovisning och bokslut mot en fast avgift.

Redovisningsfirman fakturerar föreningen en fast avgift för att hantera föreningens hela ekonomi baserat på att medlemmar betalar rätt avgift vid rätt tidpunkt. Denna hantering är automatiserad och enkel för redoisningsfirman att hantera.

Inbetalningar som inte sker i tid samt inbetalningar som är felaktiga innebär kostsam manuell hantering och för detta betalar föreningen en ytterligare avgift. I den ingår extra administration och redovisning samt utskick och kontakt med medlemmar som gjort fel.

Avgiften får föreningen betala till redovisningsfirman för manuell hantering av felaktiga betalningar.

De som betalar korrekt och som kan hanteras med automatik ska betala minsta möjliga avgift för betalningshantering.

För att undvika att redovisningsbyrån skickar avgiftsbelagd påminnelse på kravbrevsavgift eller på avgift för felaktig betalning så måste den betalas. Vid överklagande så kommer styrelsen besluta om eventuell återbetalning av påminnelseavgift.

Ingen i styrelsen får gå in och styra redovisningsfirman så att de ska gå emot de instruktioner de fått från styrelsen.

Överklagande av avgifter tas upp på regelbundna styrelsemöten, cirka var 3.e månad.

Om överklagande godkänns så meddelas fastighetsägaren detta och återbetalning sker till det konto och den bank som fastighetsägaren meddelat i överklagandet.

Hur hanterar styrelsen när medlemmar inte betalar sina avgifter? Hur hanteras tvister kring avgifter mellan fastighetsägare och förening?

Styrelsen har lagt ut all hantering av att få in avgifter till föreningen från de boende på en extern part. Denna part är instruerad att skicka ut debiteringslängd när samfällighetsavgift ska betalas, samt att, vid ett antal tillfällen i avslutning till betalningsdatum, automatiskt stämma av inbetalningar som görs med OCR av medlemmar.

De är också instruerade att, i de fall en betalning saknas, skicka ut kravbrev med mail och papperspost samt en faktura med en avgift om 180 kr/kravbrev och betalningstillfälle enligt föreningens stadgar.

Efter ett kravbrev per mail och papperspost hamnar ärendet hos styrelsen. Då gör styrelsen ytterligare försök att få kontakt med fastighetsägaren via mail, sms och telefon. Så långt det är möjligt försöker styrelsen undvika nästa steg. Om fastighetsägaren trots detta ändå inte betalar sina avgifter är styrelsen skyldig att lämna ärendet vidare till Kronofogden. Styrelsen lämnar då ärendet vidare till Kronofogden och begär verkställighet direkt så att föreningen får in de avgifter som fastighetsägaren är skyldig föreningen.

Om en fastighetsägare inte har betalat sina avgifter föreligger där inte någon tvist mellan samfällighetsföreningen och fastighetsägaren. Det är alltid så att fastighetsägaren är skyldig att betala sina avgifter.

Styrelsemedlemmar är personligt ansvariga för att se till att obetalda avgifter till slut överlämnas till Kronofogden så att avgifterna kommer in till föreningen.

Vi har haft dåligt internet under en tid, kan vi få kompensation?

Föreningens samfällighetsavgift om 314 kr per månad består till absolut största delen av kostnader för räntor och avbetalning av det lån om 10 miljoner kronor som föreningen lånade för att bygga anläggningen år 2014.

Genom att föreningen valde det upplägget slapp alla att vid föreningens uppstart betala motsvarande de höga anslutningsavgifter om 15.000-30.000 kronor som är normala för fiberanläggningar.
Det innebar att många valde att ansluta sig vilket gjorde hela projektet ännu bättre.
Det innebar också att medlemmarna genom föreningen äger sin egen infrastruktur och därmed kan handla upp bästa möjlighet internet-tjänst för alla till en väldigt låg kostnad.
Av samfällighetsavgiften om 314 kr/månad är kostnaden för internet-tjänst en väldigt liten del.

Föreningen måste behandla alla medlemmar precis lika och kan därför inte låta någon betala en lägre avgift en viss månad.

Föreningen har erbjudit alla medlemmar access och ägande av ett fibernät och alla medlemmar har det oberoende av om de använder internet eller ej eller om deras tjänst är nere en kortare eller längre tid.

Det är naturligtvis så att samtliga medlemmar ska ha tillgång till internet och nertiden ska vara så liten som det bara är möjligt. Om det dröjer längre tid utan att något händer kan styrelsen kontaktas så jagar vi på våra leverantörer från ytterligare ett håll. Så ska det inte vara, varken för boende eller för styrelsen som har upphandlat en tjänst där allt ska ingå. Det är en tråkig och oönskad upplevelse för alla och vi hoppas att det kan undvikas.

Under hela fibernätets livslängd kommer flera medlemmar att drabbas av viss oplanerad och ofrånkomlig nertid. Detta ska snarast möjligt åtgärdas av föreningens leverantörer. Nu är internet viktigt och det finns inte någon längre tid som är acceptabel tid. Men det är ändå så att kostnaden för själva internetanslutningen är en väldigt liten del av medlemmens samfällighetsavgift.

Om ni vill ha en kompensation av föreningen för att ni inte haft internet under en längre tid så kan ni skriva ett brev till styrelsen och be styrelsen att för er räkning förhandla med vår internetleverantör om rabatt för den period ni haft problem med ett belopp som motsvarar den lilla del av samfällighetsavgiften som är internetkostnad.

Medlemmarna är skyldiga att felanmäla till leverantör om internet eller annan tjänst inte fungerar som det ska, samt samarbeta med leverantör för att lösa problemet. Styrelsen kan inte kompensera medlemmar för ett oregistrerat ärende.

Vi tar upp ert brev på ett ordinarie styrelsemöte och agerar utifrån det.

Men notera att det är en process som hanteras utanför samfällighetsavgiften och eventuell kompensation blir då i form av en återbetalning.

Samtliga samfällighetsavgifter ska alltid betalas, oberoende av leverans av internettjänst.

Om ni vill följa upp kompensation eller återbetalning av övriga tjänster så som TV, telefoni och annat så får ni ta det med respektive leverantör.

Hur överklagar vi en avgift eller ansöker om kompensation?

Om ni anser att ni blivit orättvist behandlad av föreningens anlitade redovisningsfirma kan ni fylla i nedanstående blankett.

OBS! VIKTIGT ! Betala samtliga avgifter först för att undvika ytterligare avgifter.

Fyll i formuläret som finns på denna länk

intern.fiber.annehem.net/mall-overklagande-avgift/

och maila det fullständigt ifyllda formuläret till styrelsen på fiber@annehem.net

Kategorier Betalningar

Vi har satt samman en instruktion för hur du gör steg-för-steg för ett betala.

På denna länk kan du ladda ner en förenklad och förtydligad förklaring av hur betalning ska ske:

https://fiber.annehem.net/out/annehem_fiber_forenklad_betal_info.pdf

Kategorier Betalningar

Varje medlem är skyldig att via föreningens hemsida bevaka betalningsinformation vad gäller samfällighetsavgift.

Föreningens betalningsrutin är enligt följande:

 1. (oftast i maj)
  Första avisering av avgift sker innan föreningens årsstämma. Då publicerar styrelsen på föreningens hemsida ett förslag till årlig samfällighetsavgift med belopp och senaste förfallodatum.
 2. (oftast i juni)
  Andra avisering av avgift sker när föreningen på föreningens hemsida publicerar protokoll från årsstämma med fastställande av avgiften. Där framgår
  – vad avgiften är,
  – vilket datum som detaljerad betalningsinformation (ett OCR nummer som är unikt för varje betalaningstillfälle och fastighet) kommer publiceras
  – vilket datum som är sista betalningsdag
 3. (oftast sista vardagen i oktober)
  Tredje avisering av avgift sker när föreningen på föreningens hemsida publicerar debiteringslängd med uppgifterna ovan. I samband med detta skickas även ett mail till en registrerad mailadress med dessa uppgifter. Leverans av mail garanteras ej av styrelsen.
 4. (oftast i början av december)
  De fastigheter som inte har betalat får efter ovanstående tre aviseringar ett kravbrev.
 5. (oftast i början december)
  De fastigheter som fortfarande inte har betalat försöker styrelsen kontakta via mail, telefon eller hembesök
 6. (oftast i mitten av december)
  För de fastigheter som fortfarande inte har betalat är föreningen skyldig att ansöka om verkställighet direkt hos Kronfogden.
Kategorier Betalningar

Projektet påbörjades 2012-12-02.
Första årsavgiften avsåg betalning för år 2015.
I princip samtliga fastigheter var anslutna till nätet 2015-01-31.
Hela tidslinjen för projektet kan ses här:
https://fiber.annehem.net/historik/#tidslinje

Internet

Nej, enskilda fastighetsägare betalar inte internetanslutningen direkt till leverantören.

Internetanslutningen ingår alltid i samfällighetsavgiften och betalas kollektivt av Annehem fiber samfällighetsförening.

Däremot är det de personer som för närvarande bor i fastigheten som är kunder hos internettjänstleverantören och man vänder sig alltid till leverantören vid supportfrågor.

 

Kategorier Betalningar, Internet

Medlemsavgiften är för närvarande 314 kr/månad och betalas årsvis i förskott med för närvarande 3770 kr/år. Det ingår för närvarande även ett kostnadsfritt telefonabonnemang från internetleverantören. Internetleverantör upphandlas var 3-5:e år.

Kategorier Betalningar, Internet

Internet ingår och faktureras inte från internetleverantören direkt till fastighetsägare. Om ni har fått en faktura från internetleverantören har ni fått det för att ni har beställt tilläggstjänster, till exempel i form av minutavgifter för utgående telefonsamtal för IP-telefoniabonnemanget eller extra säkerhetstjänster. För mer information vänligen kontakta internetleverantörens kundtjänst enligt kontaktuppgifter på fakturan.

Kategorier Betalningar, Internet

Annehem fiber samfällighetsförening

Projektet påbörjades 2012-12-02.
Första årsavgiften avsåg betalning för år 2015.
I princip samtliga fastigheter var anslutna till nätet 2015-01-31.
Hela tidslinjen för projektet kan ses här:
https://fiber.annehem.net/historik/#tidslinje

Flytt

Nej, samfällighetsföreningen betalar inte tillbaka betalda samfällighetsavgifter. Fastigheten har internet betalt fram tills nästa samfällighetsavgift skall vara betald. Den fastighetsägare som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum är ansvarig för att betala aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt

Nej, samfällighetsföreningen skickar inte ut nya fakturor. Det finns en debiteringslängd som gäller och utskick av fakturor är en service för att underlätta för boende. Om ni flyttar så vänligen informera de nyinflyttade om vad som erbjuds med fiber och internet.

Om ni har gjort ett ägarbyte efter att en faktura är skapad men innan förfallodatum har inträffat är det upp till den gamla ägaren att antingen betala avgiften eller informera den nya ägaren om debiteringslängden och eventuellt skicka den utskickade fakturan till den nya ägaren. Om samfällighetsavgift ej betalas på förfallodatum kommer påminnelser och påminnelseavgifter skickas till den ägare som finns registrerad i föreningens databas. Föreningen har ingen möjlighet att skicka ut gamla fakturor med nya ägaruppgifter.

Föreningen uppmanar gamla och nya ägare att reglera detta på bästa sätt mellan varandra. Samfällighetsföreningen har inga synpunkter på vem som betalar men kräver juridiskt att den som är registrerad som fastighetsägare vid samfällighetsavgiftens förfallodatum har betalat aktuell samfällighetsavgift för fastigheten.

Kategorier Betalningar, Flytt